Αρθρογραφία

Η Αρχή της «ίσης μεταχείρισης», μέσα από τη νομολογία των Κυπριακών Δικαστηρίων.

Όπως αναμένετο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δικαίωσε εκ μητρογονίας πρόσφυγα και κατεδίκασε την Κυπριακή Δημοκρατία, για παραβίαση της αρχής της ισότητας. Σχετικό με την πιο πάνω υπόθεση, είναι φυσικά το άρθρο 28 του Συντάγματος, το οποίο προβλέπει και/ή επιβάλλει την ίση μεταχείριση όλων των πολιτών. Με αφορμή λοιπόν, την πρόσφατη καταδίκη της Κυπριακής Δημοκρατίας από το ΕΔΑΔ, κρίνουμε σκόπιμο να ανατρέξουμε στη νομολογία, για να λάβουμε καθοδήγηση, ως προς την ερμηνεία του άρθρου 28. READ MORE

Άρθρο 83 του Συντάγματος ΚΔ και εγειρόμενα ζητήματα περί άρσεως ασυλίας Βουλευτού

Επειδή ολοένα και πληθαίνουν οι καταγγελίες εναντίον μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων και επειδή θεωρούμε ότι όλο και πιο συχνά η κοινή γνώμη θα απασχολείται με τέτοιου είδους ζητήματα, επιβάλλεται όπως παρουσιάσουμε συνοπτικά το συνταγματικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο η Κυπριακή Δικαιοσύνη καλείται να επιληφθεί τέτοιων θεμάτων. Η νομολογία μας, παλαιότερα αλλά και προσφάτως, ερμήνευσε αυθεντικά τις πρόνοιες του Άρθρου 83 του Συντάγματος και έθεσε τις κατευθυντήριες γραμμές, στις περιπτώσεις όπου ανακύπτει ζήτημα άρσεως ασυλίας Βουλευτού. READ MORE

Το δόγμα της «Ψυχικής Πίεσης» μέσα από το Δίκαιο των Συμβάσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 16 Κεφ. 149, σύμβαση θεωρείται ότι συνάφθηκε συνεπεία «ψυχικής πίεσης», όταν απουσιάζει η ελεύθερη βούληση (άρθρο 14 Κεφ. 149) και το ένα μέρος αποκτά αθέμιτο όφελος έναντι του άλλου. Για να μπορέσει κάποιος να επικαλεστεί το δόγμα της ψυχικής πίεσης, θα πρέπει οι σχέσεις μεταξύ των αντισυμβαλλομένων μερών, να χαρακτηρίζονται από αδιαμφισβήτητη κυριαρχία, της θέλησης του ενός, επί της θέλησης του άλλου (Τεκμήριο Κυριαρχίας). Τέτοιου είδους σχέσεις δύνανται να προκύψουν όταν η σχέση μεταξύ των μερών εδράζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη ή όταν το ένα μέρος λόγω της κυρίαρχης θέσης του, δύναται να ασκεί προφανή εξουσία, επί της θέλησης του άλλου μέρους. READ MORE

Το Δίκαιο της Αντιπροσωπείας και σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις

Το Κεφ. 149 αποτελεί το νομοθετικό υπόβαθρο του Δικαίου της Αντιπροσωπείας στην Κυπριακή έννομη τάξη. Πιο συγκεκριμένα, τα άρθρα 142 έως 198 του Κεφ. 149, ρυθμίζουν όλα τα θέματα τα οποία άπτονται της σχέσης μεταξύ Aντιπροσώπου (Agent) και Aντιπροσωπευόμενου (Principal). Ο Αντιπρόσωπος σε μία σχέση αντιπροσωπείας, αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενεργεί στο όνομα κάποιου άλλου και/ή να διασφαλίζει τα συμφέροντα του. Επομένως, μία σχέση αντιπροσωπείας θα πρέπει να περιλαμβάνει – τον αντιπρόσωπο και τον αντιπροσωπευόμενο, από την μία και τον αντισυμβαλλόμενο, από την άλλη. READ MORE

Περιοδική ενοικίαση

Αρκετές υποθέσεις καταλήγουν στα Δικαστήρια Ελέγχου Ενοικιάσεων του τόπου όπου κείται το ακίνητο και αυτές, αφορούν αναφυόμενα προβλήματα σε ενοικιαζόμενο υποστατικό. Ένα από αυτά, είναι και το είδος ή το <βάσιμο> και/ή έγκυρο της ενοικίασης. Μία σχέση ενοικίασης, μπορεί να είναι γραπτή, προφορική, μερικώς γραπτή, μερικώς προφορική. Εκεί όμως, όπου υπάρχει έγγραφο, το οποίο προνοεί για ενοικίαση ακινήτου για περίοδο πέραν του έτους και δεν φέρει την υπογραφή δύο μαρτύρων, είναι άκυρο εξ’ υπαρχής (void ab initio). READ MORE

Περί τραπεζικών θεμάτων και δανείων

Ομολογουμένως είναι ένα θέμα που απασχολεί όλους (ή τους πλείστους) τους πολίτες της Δημοκρατίας και δη, τα τελευταία χρόνια όπου λόγω διαφόρων καταστάσεων και/ή συγκυριών, δάνεια από βιώσιμα έχουν καταστεί μη βιώσιμα και/ή έχουν μετατραπεί σε προβληματικά, με συνέπειες αλυσιδωτές για την οικονομία της Χώρας. Τούτου ως δεδομένου και μετά από σοβαρή και συλλογική δράση και/ή εφαρμογή μίας ευρείας, συγκεκριμένης όμως πολιτικής και τακτικής, αρκετά είναι τα Τραπεζικά Ιδρύματα που έχουν αναπτύξει ευέλικτους μηχανισμούς και πρακτικές για διευθέτηση και/ή αναδιάρθρωση των προβληματικών και/ή μη βιώσιμων δανείων. READ MORE

Περί παρακοής

Σε υπόθεση, Οικογενειακού Δικαστηρίου και δη, δικαιοδοσίας γονικής μέριμνας, εκδόθηκε Διάταγμα, ρυθμίζον τις πτυχές αυτής (ενν. της γονικής μέριμνας). Η ρύθμιση, ήταν σε σχέση με τα γονεικά δικαιώματα (και υποχρεώσεις), επί του ανήλικου τέκνου, τόσο για την μητέρα όσο και για τον πατερά. Με την έκδοση του Διατάγματος όμως, υπήρξε ισχυρισμός από την μητέρα πως, ο πατέρας, δεν ετήρησε τις πρόνοιες αυτού. Αποτέλεσμα ήταν, η μητέρα και άρα Αιτήτρια, για σκοπούς διαδικασίας, να προχωρήσει με σχετική διαδικασία, εναντίον του πατέρα. READ MORE

Περί Δεδικασμένου ο λόγος

Συνήθης ο όρος αυτός στον χώρο του ποινικού Δικαίου. Εγείρεται δε τέτοιο ζήτημα/θέμα, σε ποινική δίκη, όταν ο κατηγορούμενος έχει ήδη κατηγορηθεί και καταδικαστεί για αδίκημα και ξανά, οδηγείται ενώπιον δικαστηρίου, κατηγορείται για τις ίδιες κατηγορίες και αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να καταδικαστεί, για δεύτερη φορά. Σε μία τέτοια περίπτωση, υποχρεούται ο κατηγορούμενος να προβάλει την ειδική αυτή απάντηση, περί υπάρξεως δεδικασμένου και το εκδικάζον Δικαστήριο, στη βάση της μαρτυρίας, των πραγματικών δεδομένων και του όλου τεθειμένου υλικού που θα είναι ενώπιον του, να αποφασίσει εάν πρέπει να απαλλάξει τον κατηγορούμενο ή όχι. READ MORE

Αμερολήψια και προκατάληψη, εν σχέση με Δικαστήριο

Μελετώντας, την Νομολογία, αρκετές φορές, εντοπίζουμε αποφάσεις, οι οποίες με πληρότητα, αρτιότητα και δικαιότητα, αποτύπωνουν τις βασικές αρχές του Δικαίου, όχι μόνον του τεθειμένου αλλά και του φυσικού. Μία από αυτές, είναι η σημερινή, η οποία ασχολείται με το θέμα της αμεροληψίας και της προκατάληψης. Αξίξει δε να αναφερθεί πως, η απόφασις, δόθηκε από τον αείμνηστο και έντιμο πραγματικά, μακαριστό Εφέτη Τάκη Ηλιάδη, του οποίου οι αποφάσεις αλλά και το πλούσιο συγγραφικό του έργο, αποτελούν φάρο για τον κάθε νομικό. READ MORE

COVID-19 και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)

Αδιαμφισβήτητα ο τρόπος ζωής όλων μας έχει αλλάξει και οι συνήθεις πρακτικές, κάθε ενός από εμάς, λαμβάνουν πλέον υπόψη τα περιοριστικά μέτρα και/ή υπακούουν σε νέους υγειονομικούς κανόνες και/ή προφυλάξεις. Ελλείψει αποτελεσματικής θεραπείας και/ή εμβολίου αντιμετώπισης της πανδημίας, ο κάθε ένας από εμάς καλείται να αναθεωρήσει σημαντικές πτυχές, είτε της ιδιωτικής είτε της επαγγελματικής του ζωής. Κάθε επαγγελματικός κλάδος καλείται να αφομοιώσει και/ή να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, με πρωταρχικό στόχο την ασφάλεια της ανθρώπινης υγείας. READ MORE