Πτωχευτικο δικαιο

Οι ειδικοί του γραφείου μας έφεραν εις πέρας πτωχευτικές διαδικασίες ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων, εκπροσωπώντας είτε πιστωτές είτε χρεώστες. Πιο συγκεκριμένα, αναλαμβάνουμε το χειρισμό υποθέσεων που προκύπτουν, εκ του Νόμου της Αφερεγγυότητας, είτε για φυσικά είτε για νομικά πρόσωπα (εκκαθαρίσεις εταιρειών).


More Practice Areas