Ενοικιοστασιο

Πολυετής είναι η εμπειρία των νομικών συμβούλων της εταιρείας μας, σε θέματα που άπτονται σχέσεων ιδιοκτητών και ενοικιαστών. Πιο συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξώσεων για ανάκτηση κατοχής ακινήτου, αιτήσεις για καθορισμό δίκαιου και εύλογου ενοικίου, ενώπιον του Δικαστηρίου Ελέγχου Ενοικιάσεων, καθώς επίσης είμαστε εξοικειωμένοι στην έκδοση Παρεμπιπτόντων Διαταγμάτων, κάθε μορφής.


More Practice Areas