Η Αρχή της «ίσης μεταχείρισης»

Όπως αναμένετο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δικαίωσε εκ μητρογονίας πρόσφυγα και κατεδίκασε την Κυπριακή Δημοκρατία, για παραβίαση της αρχής της ισότητας. Σχετικό με την πιο πάνω υπόθεση, είναι φυσικά το άρθρο 28 του Συντάγματος, το οποίο προβλέπει και/ή επιβάλλει την ίση μεταχείριση όλων των πολιτών. Με αφορμή λοιπόν, την πρόσφατη καταδίκη της Κυπριακής Δημοκρατίας […]

Read more...

Προϋποθέσεις εγκυρότητας ιδιόγραφων διαθηκών

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κεφ. 195, δεν υπάρχουν προφορικές, παρά μόνο γραπτές διαθήκες. Το εν λόγω άρθρο, προβλέπει τέσσερις ρητές προϋποθέσεις, οι οποίες θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά, έτσι ώστε μια διαθήκη να παράγει έννομα αποτελέσματα. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι οι ακόλουθες: 1) Ο διαθέτης να υπογράφει στο κάτω μέρος ή στο τέλος […]

Read more...

Η έννοια της «προμελέτης», στο δικαιϊκό σύστημα της Κύπρου

Η έννοια της προμελέτης, έχει απασχολήσει αρκετά τα Δικαστήρια μας και τείνει πάντοτε να συνδέεται με το αδίκημα του Άρθρου 203, του Ποινικού μας Κώδικα. Η «προμελέτη», όπως αυτή προβλέπεται από το άρθρο 204 Κεφ. 154, είναι το στοιχείο εκείνο το οποίο διακρίνει το αδίκημα της ανθρωποκτονίας, από αυτό του προμελετημένου φόνου. Η ποινή, η […]

Read more...

Το δόγμα της «Ψυχικής Πίεσης» μέσα από το Δίκαιο των Συμβάσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 16 Κεφ. 149, σύμβαση θεωρείται ότι συνάφθηκε συνεπεία «ψυχικής πίεσης», όταν απουσιάζει η ελεύθερη βούληση (άρθρο 14 Κεφ. 149) και το ένα μέρος αποκτά αθέμιτο όφελος έναντι του άλλου. Για να μπορέσει κάποιος να επικαλεστεί το δόγμα της ψυχικής πίεσης, θα πρέπει οι σχέσεις μεταξύ των αντισυμβαλλομένων μερών, να χαρακτηρίζονται από […]

Read more...

Περί της εξουσίας του Γενικού Εισαγγελέως να αναστέλλει ποινικές διώξεις

Ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Βοηθός αυτού, ως Ανεξάρτητοι Αξιωματούχοι, απολάβουν προνομίων και/ή έχουν δυνατότητες τέτοιες, οι οποίες δεν ελέγχονται δικαστικά και δεν υπόκεινται σε οιασδήποτε μορφής έλεγχο και καλύπτονται, εάν ο όρος είναι δόκιμος, από μία συνταγματική ασυλία, μιας και η ευχέρεια/δυνατότητα/προνόμιο αναφέρεται ρητώς στο Σύνταγμα. Στην βάση τούτων, το Άρθρο 113.2 του Συντάγματος […]

Read more...

Σκέψεις και Εισηγήσεις περί της συστάσεως Διοικητικού Δικαστηρίου εν Κύπρω.

Το Σύνταγμα του 1960 με το οποίο εγκαθιδρύθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία ως ανεξάρτητο κράτος προνοεί στο άρθρο 146 παράγραφος 1 ότι το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο (σημερινό Ανώτατο Δικαστήριο) έχει την αποκλειστική δικαιοδοσία και συνακόλουθα την αποκλειστική κατά τόπον και καθ ύλη αρμοδιότητα για την εκδίκαση των διοικητικών προσφυγών που απευθύνονται ή ασκούνται από τους διοικούμενους […]

Read more...

Περί παρόδου μεγάλου χρόνου ο λόγος σήμερα

Συνήθης πρακτική. δυστυχώς, να καταχωρούνται δικόγραφα και/ή αιτήσεις επί αιτήσεων, πολύ καθυστερημένα και έχοντας, αυτή η πρακτική, αρνητικό αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, τον εκτροχιασμό των δικαστικών διαδικασιών, την δημιουργία πολυπλοκότητας και περιπλοκότητας στις υποθέσεις και εν τέλει την καθυστερημένη απονομή της Δικαιοσύνης. Μεταξύ αυτών, συμπεριλαμβάνονται και τα υπέρογκα δικαστικά και δικηγορικά έξοδα, με τα οποία επιβαρύνονται […]

Read more...

Περί Ανακλήσεως Διοικητικής Πράξεως

Κάθε Διοικούμενος (πολίτης της Δημοκρατίας), όταν θίγεται/προσβάλλεται/πλήττεται από μία απόφαση της Διοίκησης και/ή επηρεάζονται τα συμφέροντα του, έχει το δικαίωμα (έννομο συμφέρον) να προσβάλει αυτήν την πράξη/απόφαση της Διοικήσεως, με το ένδικο βοήθημα/μέσο της Προσφυγής, ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Χώρας (άρθρο 146 του Συντάγματος) και δη, εντός 75 ημερών από της κοινοποιήσεως της επίδικης […]

Read more...

Περί πράξεως και παραλείψεως εις το Ποινικό Δίκαιο. Πράξη που επιφέρει συγκεκριμένο αποτέλεσμα και απαιτείται το αξίωμα του αιτιώδους συνδέσμου, μεταξύ πράξεως (και ή παραλείψεως) και αποτελέσματος. Άρθρο 211 του Ποινικού Κώδικος (ΠΚ)

Προτού αναφερθούμε στα γεγονότα υπόθεσης που απησχόλησαν το Ανώτατο Δικαστήριο, κρίνουμε σκόπιμο να παραθέσουμε αυτούσιο το κάτωθι αγγλικό απόσπασμα, το οποίο η Κυπριακή Νομολογία υιοθέτησε και συγκεκριμένα, στην Rossides v. Republic (1983) 2 C.L.R 391, 400: «1156.  Causation.  For the purposes of offences of homicide, a person causes the death of another where by any […]

Read more...

Περί των άρθρων 59, 60 και 61 του περί Συμβάσεων Νόμου, Κεφάλαιο 149

Για σκοπούς του παρόντος, κατωτέρω παρατίθενται αυτούσια τα άρθρα 59-61 του περί Συμβάσεων Νόμου, Κεφ. 149 και τα οποία προβλέπουν: «59.  Αν ο οφειλέτης χρέους, ο οποίος χρωστεί διάφορα συγκεκριμένα χρέη στο ίδιο πρόσωπο, διενεργήσει οποιαδήποτε πληρωμή σε αυτό, είτε ορίζοντας ρητά είτε υπό περιστάσεις από τις οποίες συνάγεται ότι η πληρωμή πρέπει να καταλογιστεί […]

Read more...